نقش انتظار فرج در انسجام اسلامی گروه های سیاسی – اجتماعی ووظایف دولت زمینه ساز
38 بازدید
محل نشر: مقالت چاپ شده همایش بین المللی دکترین مهدویت -مشرق موعود 11(نشریه علمی -پزوهشی)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث ما در حوزۀ جامعه شناختی مسایل سیاسی است ؛انسجام اجتماعی در هر جامعه ای ،تابع نظام فرهنگی آن جامعه است و همواره این دغدغه که گروه های سیاسی در جهت نهادینه کردن ارزش های جامعه ،باهم تعامل داشته باشند و درراستای همبستگی اجتماعی حرکت کنند ؛ اندیشمندان را به تأمل واداشته است . آموزه های دینی و بویژه دکترین «انتظار » نقش مهمی در انسجام اجتماعی گروه های سیاسی ایفا می کند ، و« دولت زمینه ساز» که قدرت سیاسی را در دست دارد، مسئولیت جامعه پذیری را برعهده دارد. اگر فرهنگ انتظار به طور صحیح در مدارس و مؤسسات علمی و آموزشی و به طور کلی، در جامعه، تبلیغ و نهادینه شود و ارزش‌های آن از حوزه نظری به متن جامعه منتقل گردد، «جامعه منتظر» می‌تواند نهادها و ساختار خود را متناسب با فرهنگ غنی انتظار، سامان بخشد و نظام اجتماعی خود را با انتظار، هم‌سو و و همراه سازد. در چنین جامعه‌ای« دولت زمینه ساز» ، ابزارهای رسیدن به جامعه موعود و مطلوب را در اختیار افراد جامعه قرار می دهدو آرمان‌های انتظار در اجتماع نهادینه می‌شود و باحرکت به سوی هم‌بستگی و انسجام ، تفرقه از جامعه رخت برمی‌بندد. گروه های سیاسی ، خود را نسبت به زمینه سازی تشکیل حکومت جهانی واحد مهدوی ، مسئول می بینند لذا تعهدهای خاصی را بر اساس هنجارهای مهدوی(عج) ،برخویش لازم دانسته و سیرۀ حضرت – وحدت گرایی- را الگوی فعالیت های خود قرار داده ودرجهت همنوایی اجتماعی حرکت می کنند واز برکات آن بهرمند می شوند : کارآمدی و تعاون ، ظلم ستیزی و عزت خواهی ، مهرورزی ، استحکام جامهۀ دینی و...لذا « دولت زمینه ساز»با نشر معارف مهدوی ، همنوایی فرهنگی و هنجاری را مطابق نظام ارزشی مهدوی در جامۀ منتظر ، پیگیری می نماید . کلید واژگان :انتظار فرج - گروه های سیاسی - حزب – انسجام - هم بستگی اجتماعی / فرهنگی / هنجاری - جامعه پذیری- کنترل اجتماعی